සමාගම් පුවත්

 • NEPCON ASIA 2021

  NEPCON ASIA 2021

  ඔක්තෝබර් 12-14 2021 Shenzhen ලෝක ප්‍රදර්ශන සහ සම්මේලන මධ්‍යස්ථානය (Baoan) NEPCON ASIA ගැන NEPCON ASIA 2022 ඔක්තෝබර් 12 සිට ඔක්තෝබර් 14 දක්වා Shenzhen සම්මේලන සහ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේ (Baoan) පැවැත්වේ. ප්‍රදර්ශනය අපේක්ෂා කෙරේ...
  තවත් කියවන්න

තොරතුරු ඉල්ලා අප අමතන්න

 • ASM
 • JUKI
 • fUJI
 • YAMAHA
 • PANA
 • SAM
 • HITA
 • UNIVERSAL